GDPR

Spoločnosť POHL s.r.o., so sídlom Veľký Grob 564, 925 27 Veľký Grob zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 46555/T, spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade s právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie EU“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Naši zamestnanci a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú, sú povinní zabezpečiť a vykonať ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

V nasledujúcom texte vám poskytneme informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracovania Vašich osobných údajov. Tieto informácie sú prístupné na našej webovej stránke www.vychladime.sk  a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť.

Pre viac informácií o spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov kliknite na odkaz nižšie.

viac k GDPR